Om Brand Cognition

Vår akademiske arv og tilknytning preger hvordan vi griper an våre prosjekter. Utgangspunktet for oppstarten av Brand Cognition i 2002 var en erkjennelse av at mange miljøer tradisjonelt har tatt for lett på viktige og komplekse problemstillinger.

Vår overbevisning er at de beste løsninger finnes i gjeldende teorier. Gode teorier forklarer hvordan fenomener henger sammen eller påvirker hverandre. De har empirisk støtte, det vil si at de har vist seg å holde i praksis – på tvers av produktkategorier. Akademiske teorier forteller oss hva som er de sentrale parametere for å lykkes. Ved å ta utgangspunkt i disse danner vi en bevisst og målrettet ramme for våre prosjekter.

Vår viktigste oppgave er å bidra til at våre kunder når sine mål ved at riktige beslutninger fattes. Dette stiller like store krav til arbeidsprosessen og vår evne til å omsette teori til praksis, som til presisjon og grundighet i det arbeid som gjøres. Vi har lykkes når vi har gjort komplekse problemstillinger enkle å forholde seg til og beslutte på for våre kunder.

Vi omsetter teori til praksis og løsningsorienterte prosesser gjennom tverrfaglige team bestående av personer fra akademiske miljøer, personer med utstrakt konsulenterfaring og personer med relevant linjeerfaring.

Har du problemstillinger du ønsker å drøfte med oss, ring Steinar Henriksen på telefon 934 68 041 eller benytt skjemaet under "Kontakt oss", så hører du fra oss.