Strategiutvikling

En organisasjons overordnede strategi er det viktigste styringsverktøy for å sikre at ressursene benyttes på en optimal måte i forhold til langsiktig måloppnåelse og verdiskapning. En overordnet og langsiktig strategi tydeliggjør målbildet og de kritiske suksessfaktorer for måloppnåelse. Konkrete aktiviteter og tiltak må ligge i de underordnede og kortsiktige strategier og planer.

Vellykkede strategier kjennetegnes av at de tydeliggjør hva organisasjonen skal oppnå på vegne av ens viktigste interessentgruppe (typisk kunder/brukere) – ikke internt rettede mål som avkastningskrav, effektivisering, etc. Suksessfaktor nummer en i strategiarbeidet er derfor at organisasjonen gjennom strategiprosessen tar utgangspunkt i organisasjonens viktigste interessentgruppe og behovsdekning hos denne.

Innhold og oppbygningen av strategien må reflektere organisasjonens egenart og utfordringer, men følgende nøkkelelementer er sentrale i enhver god strategi:

Formål/misjon er kjernen i strategien og tydeliggjør organisasjonens «eksistensberettigelse» ut fra et målgruppe-/interessentperspektiv. Formålet/misjonen må eksplisitt tydeliggjøre hvilket overordnet behov som skal dekkes for hvem og hva organisasjonens rolle er i forhold til å dekke dette behovet. Formål/misjon er utgangspunktet for alle videre beslutninger i strategiprosessen, og må være tydelig og avgrensende for å gi prioriteringshjelp.

Strategiske målområder er hva organisasjonen faktisk skal arbeide med og bruke ressurser på, og besluttes og defineres med utgangspunkt i formål/misjon. De strategiske målområdene er en tydeliggjøring og konkretisering av hva organisasjonen skal holde på med og ikke holde på med for å realisere formål/misjon.

Visjonen beskriver den idealsituasjon som vil realiseres dersom organisasjonen lykkes og evner å oppfylle formål/misjon. Målgruppen for visjonen er de ansatte, og dens rolle er å gi energi og retning til strategien internt gjennom å definere et konkret og attraktivt mål for fremtiden.

Gjennom en rekke strategiprosesser, både med kommersielle, offentlige og ideelle organisasjoner, har vi utviklet brukerorienterte strategier som har sikret effektiv ressursbruk ift. verdiskapning for de viktigste interessentene – og dermed også for organisasjonen.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber, ta kontakt med Steinar Henriksen på 934 68 041 eller steinar@brandcognition.com.